Frågorna till den öppna debatten 7/5 2010

Debattfrågorna har formulerats och baserats på de sakfrågor och definitionsdialoger som avhandlades under Etiksalongen, på Brogatan den 23/4 2010

1. Politiska företrädare, näringslivet, offentliga-, och civilsamhälleliga/icke vinst drivande organisationer måste samverka för att gemensamt ta sig an den stora utmaningen vi står inför om vi ska uppnå en hållbar global utveckling, det vill säga att lika hänsyn tas till såväl ekonomiska, sociala och miljömässiga faktorer. Vilket innebär att sambandet mellan ekonomisk tillväxt och negativ påverkan på miljö & naturresurser måste brytas, samtidigt som människors sociala välbefinnande ska tryggas, här och över nationsgränserna.


A. 2009 lanserade Lund styrdokumentet ”Vision 2025” där det bland annat konstateras att ”Lund har en hållbar utveckling” och ”en hållbar tillväxt”. Vision 2025 baseras dock inte på vårt nationella styrdokument för hållbar utveckling ”Gemensam ansvar – Sveriges Politik för Global Utveckling” (PGU). Är det möjligt att utveckla Vision 2025 för att harmonisera det lokala styrdokumentet med det nationella genom att införliva PGUs principer och perspektiv?

  • Samstämmighets-, och samverkansprincipen för att uppnå en koherent utvecklingsorienterad ekonomisk-, social-, miljö politik
  •  ”Rättighetsperspektivet” vilket innebär att mänskliga rättigheter alltid ska utgöra utgångspunkten för åtgärder som vidtas för en rättvis och hållbar utveckling
  • ”De fattigas perspektiv” säkrar fattiga människors behov och prioriteringar
2. COP 15, inte minst, visade tydligt hur svårt det är för politiska företrädare att ta beslut som är kortsiktigt impopulära, vilket i praktiken innebär att politiska företrädare i högre grad fokuserar på kortsiktiga mål än långsiktiga. Korta mandat perioder torde vara en bidragande orsak till problemet. Kortsiktigheten medför att principdiskussioner om allmängiltiga frågor, t.ex. gällande den explicita kopplingen mellan hög levnadsstandard - konsumtion - (fri)handel – tillväxt - miljö och hållbar utveckling, ofta undviks. Även den svåra principdiskussionen om hållbar utveckling och dess implicita koppling till solidaritet undviks på samma grunder.
 
A. Pågår någon diskussion mellan politiska företrädare om hur det demokratiska systemet kan kompensera och balansera denna inbyggda ”kortsiktighetsmekanism” i?

B. Hur arbetar politiska företrädare för att hålla sig a jour med näringslivets, offentliga-, och civilsamhälleliga/icke vinst drivande organisationers globala engagemang och sakkunskap?


C. Skulle en ökad samverkan mellan politiska företrädare, näringslivet, offentliga -, och civilsamhälleliga/icke vinst drivande organisationer skapa positiva synergier, säkra koherens och därmed öka det sammanlagda bidraget till en global hållbar utveckling?


D. Är devisen ”lokala lösningar med globala perspektiv” en bäraktig utgångspunkt för den fortsatta samverkansprocessen mellan politiska företrädare, näringslivet, offentliga -, och civilsamhälleliga/icke vinst drivande organisationer?


www.svalorna.org & www.baselineconsulting

CommentsLeave a reply:
Your Name *: Email (private) *: Website:
Please copy the characters from the image below into the text field below. Doing this helps us prevent automated submissions.
Security Code: img

Recent News

Läs min artikel: Låt oss diskutera PGU på riktigt! Publicerad på Biståndsdebatten.se

Delta i debatten: www.bistandsdebatten.se/exkldebattartiklar/lat-oss-diskutera-pgu-pa-riktigt/ » Read More
View News Arcieve