Blogs

(Page 1 of 2)   
« Prev
  
1
  2  Next »
Artikeln publicerad på The Nordic Africa Institute (NAI) den 27/1 2: http://naiforum.org/2014/01/what-is-there-to-be-coherent-about/
Se mer om Siani och Ansvar: www.siani.se och www.siani.se/news/new-book-gemensamt-ansvar-sveriges-politik-global-utveckling
Logical Framework Approach (LFA) är en projekt-, och programplaneringsmetod, och kan kort beskrivas som ett instrument för problemidentifikation, målstyrd planering, analys, bedömning, uppföljning och utvärdering av projekt & program, i en deltagande processform.

Är du nyfiken på hur svensk politik kan knytas samman med praktiskt mångfaldsarbete?

PGU är det svenska styrdokumentet för hållbar utveckling, antaget av en enig riksdag redan 2003. Trots tidsaspekten så är det få som känner till PGU.

PGU är en samverkanspolitik och bygger således på att hela samhället måste bidra för att utvecklingen ska bli hållbar. Denna omställning kräver nya tankebanor och nya organisationsmetoder; hur kan vi samverka för att ta tillvara mångfalden i Sverige och  skapa de positiva synergier som är nödvändiga för att "lösa lokala frågor med ett globalt perspektiv"? 

Petra Flaum och Sandra Novén på MNC välkomnar dig till lunchseminarium i Almedalen, Visby med rubriken ”Gemensamt ansvar - Sveriges Politik för Global utveckling (PGU) och mångfaldens syntes” den 8 juli klockan 12-13 på Folkets Bio, Adelgatan 39

Vi strävar efter att ligga i framkanten när det gäller samhällsutveckling och driver projektet ”Entreprenörskap, mångfald och affärsutveckling” som finansieras av Europeiska Socialfonden.

www.mnc.se

            

Debattfrågorna har formulerats och baserats på de sakfrågor och definitionsdialoger som avhandlades under Etiksalongen, på Brogatan den 23/4 2010

1. Politiska företrädare, näringslivet, offentliga-, och civilsamhälleliga/icke vinst drivande organisationer måste samverka för att gemensamt ta sig an den stora utmaningen vi står inför om vi ska uppnå en hållbar global utveckling, det vill säga att lika hänsyn tas till såväl ekonomiska, sociala och miljömässiga faktorer. Vilket innebär att sambandet mellan ekonomisk tillväxt och negativ påverkan på miljö & naturresurser måste brytas, samtidigt som människors sociala välbefinnande ska tryggas, här och över nationsgränserna.


A. 2009 lanserade Lund styrdokumentet ”Vision 2025” där det bland annat konstateras att ”Lund har en hållbar utveckling” och ”en hållbar tillväxt”. Vision 2025 baseras dock inte på vårt nationella styrdokument för hållbar utveckling ”Gemensam ansvar – Sveriges Politik för Global Utveckling” (PGU). Är det möjligt att utveckla Vision 2025 för att harmonisera det lokala styrdokumentet med det nationella genom att införliva PGUs principer och perspektiv?

  • Samstämmighets-, och samverkansprincipen för att uppnå en koherent utvecklingsorienterad ekonomisk-, social-, miljö politik
  •  ”Rättighetsperspektivet” vilket innebär att mänskliga rättigheter alltid ska utgöra utgångspunkten för åtgärder som vidtas för en rättvis och hållbar utveckling
  • ”De fattigas perspektiv” säkrar fattiga människors behov och prioriteringar
2. COP 15, inte minst, visade tydligt hur svårt det är för politiska företrädare att ta beslut som är kortsiktigt impopulära, vilket i praktiken innebär att politiska företrädare i högre grad fokuserar på kortsiktiga mål än långsiktiga. Korta mandat perioder torde vara en bidragande orsak till problemet. Kortsiktigheten medför att principdiskussioner om allmängiltiga frågor, t.ex. gällande den explicita kopplingen mellan hög levnadsstandard - konsumtion - (fri)handel – tillväxt - miljö och hållbar utveckling, ofta undviks. Även den svåra principdiskussionen om hållbar utveckling och dess implicita koppling till solidaritet undviks på samma grunder.
 
A. Pågår någon diskussion mellan politiska företrädare om hur det demokratiska systemet kan kompensera och balansera denna inbyggda ”kortsiktighetsmekanism” i?

B. Hur arbetar politiska företrädare för att hålla sig a jour med näringslivets, offentliga-, och civilsamhälleliga/icke vinst drivande organisationers globala engagemang och sakkunskap?


C. Skulle en ökad samverkan mellan politiska företrädare, näringslivet, offentliga -, och civilsamhälleliga/icke vinst drivande organisationer skapa positiva synergier, säkra koherens och därmed öka det sammanlagda bidraget till en global hållbar utveckling?


D. Är devisen ”lokala lösningar med globala perspektiv” en bäraktig utgångspunkt för den fortsatta samverkansprocessen mellan politiska företrädare, näringslivet, offentliga -, och civilsamhälleliga/icke vinst drivande organisationer?


www.svalorna.org & www.baselineconsulting
Välkommen att lyssna till hur din organisation kan utveckla sin roll i samhället och bidra till en hållbar utveckling med stöd av den kommande standarden ISO 26000. Ni kan använda standarden för att skapa långsiktiga värden i er organisation tillsammans med era intressenter.

Tidpunkt
:13 november 2009 från kl. 08:30
Plats: Sensus, Sensussalen, Malmö, Studentgatan 2
Anmälan: Sensus: anmalanmalmo@sensus.se senast den 12 november.
För mer info: www.iso26000.se
Seminariet är kostnadsfritt, men antalet platser är begränsat.
Teater Barbara bidrar just nu till samhällsdebatten, på ett högst innovativt sätt, genom klimatpjäsen FROSSA. Där tvärsäkerhet byts mot skälvande osäkerhet ju längre föreställningen lider. Det som börjar som en opersonlig konsultpresentation av ett hanterligt globalt klimatläget, går sakta över i en fullständigt ohanterlig och högst personlig
insikt av, att pågående och kommande klimatförändringar faktiskt rör konsulterna själva. Och mig, dig, oss, alla.....
Vilket/ka forum finns då för dig, mig, oss och alla, där vi kan delta och skapa den polistiska dialog som utformar vår gemensamma framtid?   
(Page 1 of 2)   
« Prev
  
1
  2  Next »
No blogs found.

Recent News

Läs min artikel: Låt oss diskutera PGU på riktigt! Publicerad på Biståndsdebatten.se

Delta i debatten: www.bistandsdebatten.se/exkldebattartiklar/lat-oss-diskutera-pgu-pa-riktigt/ » Read More
View News Arcieve